Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Fun&Foto Sikora Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kołodzieja 44 (dalej „My”, „Sala Zabaw Nibylandia”, „Spółka” albo „Nibylandia”), właściciel Sali Zabaw Nibylandia w Katowicach przy ul. Kołodzieja 44.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Czekamy na Państwa wiadomość. Oto nasze dane kontaktowe:

adres e-mail: biuro@salazabaw.katowice.pl,

adres pocztowy:
Fun&Foto Sikora Sp. z o. o.,
40-749 Katowice,
ul. Kołodzieja 44

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas rezerwacji urodzin/imprezy w Sali Zabaw Nibylandia, bądź podczas wystawiania faktury VAT.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Salę Zabaw Nibylandia?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie wycofają Państwo zgody.

Czy wymagamy podania nam Państwa danych osobowych?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą nam Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli wykonać dla Państwa zamówionej usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:

W jakich sytuacjach mogą się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przejdź do serwisu